Cách thêm Tập phim vào blogger

Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt nhiều danh sách phát video khác nhau trên blog của bạn. Facebook, Google Drive, Youtube, Vimeo và OK.ru ... v.v.

1. Vui lòng đăng nhập vào tài khoản blog của bạn.

2- Vào Chủ Đề rồi Ch HTMLnh sửa HTML

3- Copy đoạn code bên dưới, đặt jar dưới <head>

Lưu ý: Nếu bạn đã có Icon Font Awesome Version 5 trong chủ đề blog, vui lòng bỏ qua điểm này.

<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.10.2/css/all.css" Integrity="sha256-piqEf7Ap7CMps8krDQsSOTZgF+MU/0MPyPW2enj5I40=" crossorigin="ẩn danh" />

4- Sao chép đoạn mã sau từ phía trên </head>

{codeBox<style type="text/css">
.rst_player{height:100%;overflow:hidden;font-size:12px}
.rst_player *{margin:0;padding:0}
.rst_video{width:100% ;background-color:#000;position:relative;overflow:hidden}
.rst_video iframe{width:100%;height:100%;position:absolute;top:0;left:0;display:none;background-color: #000}
.rst_server{width:100%;height:100%;position:absolute;top:0;left:0;display:none}
.rst_server video{width:100%;height:100%;background-color: #000}
.rst_list{width:100%;overflow:auto;background-color:#000}
.rst_list li{list-style:none;clear:both;border:1px nét đứt #333;border-left:5px Solid # 444;overflow:hidden;cursor:pointer}
.rst_list .selected{border-left:5px Solid #3f51b5;background-color:#222222;border-right:3px Solid #3f51b5}
.rst_list .selected div h2:after{font -family:"Font Awesome 5 Free";content:"\f144";font-size:12px;font-weight:600;margin:0 0 0 5px;animation:flash 2s vô hạn}
.rst_list img{float:left; width:80px;height:50px;margin:0 15px 0 0}
.rst_list div h2{width:100%;color:#fff;font-size:120%;font-weight:400;line-height:50px;text -align:left;margin:0}
.rst_control{width:100%;height:55px;line-height:53px;text-align:center;background:#3f3f3f;border-bottom:1px rắn #1f1f1f}
.rst_control . active{background-color:#000}
.rst_button{background-color:#3f51b5;color:#fff;padding:8px 14px;cursor:pointer;margin:0 4px;border-radius:3px;box-shadow:0px 2px 4px -1px rgba(0, 0, 0, 0.2), 0px 4px 5px 0px rgba(0, 0, 0, 0.14), 0px 1px 10px 0px rgba(0, 0, 0, 0.12)}
.rst_loading{position:absolute ;text-align:center;font-size:200%;z-index:9999;display:none;width:100%;height:100%}
.st_loading{position:absolute;top:50%;left:50% ;width:20px;height:20px;transform:translate(-50%,-50%)}
.st_loading .circlex{position:absolute;border-radius:50%;left:1px;top:1px;width:18px; Height:18px;background:#fff;animation:spinVideoFirstTurn 1,5 giây 0 giây vô hạn cả hai}
.st_loading .circley{position:absolute;border-radius:50%;width:20px;height:20px;background:#3f51b5;animation:spinVideoSecondTurn 1,4 giây 0 giây vô hạn cả hai}
.rst_player i.fab.fa-google-drive, .rst_player i.fab.fa-youtube, .rst_player i.fab.fa-vimeo, .rst_player i.fab.fa-facebook, .rst_player i.fas.fa-video{background:#ffffff;width:25px;height:25px;line-height:25px;text-align:center;border-radius:100%;margin:0 5px 0 0} .rst_player
i .fab.fa-google-drive{color:#2c9f45}
.rst_player i.fab.fa-youtube{color:#DA5E4C}
.rst_player i.fab.fa-vimeo{color:#1ab7ea}
.rst_player i.fab. fa-facebook{color:#3b5998}
.rst_player i.fas.fa-video{color:#ee8208;font-size:12px}
@-webkit-keyframes flash{0%,100%,50%{opacity:1} 25%,75%{opacity:0}}
@keyframes flash{0%,100%,50%{opacity:1}25%,75%{opacity:0}}
@keyframes spinVideoFirstTurn{0%,100%{box-shadow:0 0 0 #3f51b5,0 0 0 #3f51b5,0 0 0 #3f51b5,0 0 0 #3f51b5,0 0 0 #3f51b5,0 0 0 #3f51b5, 0 0 0 #3f51b5,0 0 0 #3f51b5}50%{transform:rotate(180deg)}25%,75%{box-shadow:28px 0 0 #3f51b5,-28px 0 0 #3f51b5,0 28px 0 #3f51b5 ,0 -28px 0 #3f51b5,20px -20px 0 #3f51b5,20px 20px 0 #3f51b5,-20px -20px 0 #3f51b5,-20px 20px 0 #3f51b5}100%{transform:rotate(360deg);box-shadow: 0 0 0 #3f51b5,0 0 0 #3f51b5,0 0 0 #3f51b5,0 0 0 #3f51b5,0 0 0 #3f51b5,0 0 0 #3f51b5,0 0 0 #3f51b5,0 0 0 #3f51b5}}
@ khung hình chính spinVideoSecondTurn{0%,100%{box-shadow:0 0 0 #3f51b5,0 0 0 #3f51b5,0 0 0 #3f51b5,0 0 0 #3f51b5,0 0 0 #3f51b5,0 0 0 #3f51b5,0 0 0 #3f51b5,0 0 0 #3f51b5}50%{transform:rotate(-180deg)}25%,75%{box-shadow:52px 0 0 #3f51b5,-52px 0 0 #3f51b5,0 52px 0 #3f51b5 ,0 -52px 0 #3f51b5,38px -38px 0 #3f51b5,38px 38px 0 #3f51b5,-38px -38px 0 #3f51b5,-38px 38px 0 #3f51b5;background:transparent}100%{transform:rotate(-360deg) ;hộp-bóng:0 0 0 #3f51b5,0 0 0 #3f51b5,0 0 0 #3f51b5,0 0 0 #3f51b5,0 0 0 #3f51b5,0 0 0 #3f51b5,0 0 0 #3f51b5,0 0 0 #3f51b5}}
</style>


5- Sao chép đoạn mã sau từ trên xuống </head>

{codeBox<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var getPlayerOptions = {
playerContainer: "#videox_player",
playerRatio: "16:9",
playerMobile: "600",
playerDesktop: "70% ",
playerResponsive: false
}
//]]></script>6- Sao chép đoạn mã sau từ phía trên</body>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function getVideoPlaylist(i){if("undefined"!=typeof $){if(void 0!==i.playerList){var e,s,d=[],t=[],n=[],a=[],l="",o=0,f=0,r=7,c=4,v=50,p=$(i.playerContainer),h=p.width(),g=i.playerRatio.split(":");g=g[1]/g[0];for(var u=0;u<i.playerList.length;u++)d.push(i.playerList[u].file),t.push(i.playerList[u].title),n.push(i.playerList[u].description),a.push(i.playerList[u].image);for(l+='<div class="rst_player">',l+='<div class="rst_video"><span class="rst_loading"><div class="st_loading"><div class="circlex"></div><div class="circley"></div></div></span>',l+='<iframe id="video_player" src="" frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen></iframe>',l+='<div class="rst_server"></div>',l+="</div>",l+='<div class="rst_videos">',l+='<ul class="rst_list"></ul>',l+='<div class="rst_control">',l+='<span class="sd_prevPage rst_button"><i class="fas fa-chevron-left"></i><i class="fas fa-chevron-left"></i></span>',l+='<span class="sd_prev rst_button"><i class="fas fa-chevron-left"></i></span>',l+='<span class="sd_next rst_button"><i class="fas fa-chevron-right"></i></span>',l+='<span class="sd_nextPage rst_button"><i class="fas fa-chevron-right"></i><i class="fas fa-chevron-right"></i></span>',l+="</div>",l+="</div>",l+="</div>",p.html(l),l="",u=0;u<t.length;u++)l+="<li>",l+='<img src="',m(d[u])?l+="http://i3.ytimg.com/vi/"+m(d[u])+"/hqdefault.jpg":d[u].indexOf("vimeo")>-1||d[u].indexOf("vid")>-1||d[u].indexOf("google")>-1?l+="https://1.bp.blogspot.com/-8TcMxpoFBI8/XXfVXz0RfoI/AAAAAAAAAgg/AIlcAyY03T4N2Hy0U1C6yJzmXFVEMzfEgCLcBGAs/s1600/video_logo.jpg":l+=a[u],l+='" />',l+="<div>",l+="<h2>",l+='<i class="',m(d[u])?l+="fab fa-youtube":d[u].indexOf("vimeo")>-1?l+="fab fa-vimeo":d[u].indexOf("google")>-1?l+="fab fa-google-drive":d[u].indexOf("ok.ru")>-1?l+="fas fa-video":d[u].indexOf("facebook")>-1?l+="fab fa-facebook":l+="fa-file",l+="",l+='"></i> ',l+=t[u]+"</h2>",l+="</div>",l+="</li>";for(p.find(".rst_list").html(l),u=0;u<t.length;u++)d[u].indexOf("vimeo")>-1&&$.ajax({type:"GET",url:"http://vimeo.com/api/v2/video/"+d[u].substring(d[u].lastIndexOf("/")+1)+".json",jsonp:"callback",dataType:"jsonp",indexValue:u,success:function(i){var e=i[0].thumbnail_large;p.find(".rst_list").find("li").eq(this.indexValue).find("img").attr("src",e)}});$.getScript("http://f.vimeocdn.com/js/froogaloop2.min.js"),$.getScript("https://www.youtube.com/iframe_api");var _=!1;window.onYouTubeIframeAPIReady=function(){y()},p.find(".rst_list").click(function(){s=!0}),p.find(".rst_list").find("li").outerHeight(v),p.find(".rst_list").find("li").each(function(i){$(this).click(function(){var e,t;o=i,p.find(".rst_list").find("li").eq(i).hasClass("selected")||(p.find(".rst_list").find("li").removeClass("selected").eq(i).addClass("selected"),t=e=d[i],p.find(".rst_server").find("video").remove(),p.find(".rst_server").hide(),p.find("iframe").attr("src","").hide(),p.find(".rst_loading").show(),m(e)?(t="https://www.youtube.com/embed/"+m(e)+"?autoplay=1&loop=1&showinfo=0&rel=0&enablejsapi=1",s&&(t="https://www.youtube.com/embed/"+m(e)+"?autoplay=1&loop=1&showinfo=0&rel=0&enablejsapi=1"),p.find("iframe").attr("src",t).show(),_&&y()):e.indexOf("vimeo")>-1?(t="https://player.vimeo.com/video/"+e.substring(e.lastIndexOf("/")+1),s?p.find("iframe").attr("src",t+"?api=1&amp;player_id=video_player&amp;autoplay=1").show():p.find("iframe").attr("src",t+"?api=1&amp;player_id=video_player").show(),void 0!==p.find("iframe")[0].addEvent&&p.find("iframe")[0].addEvent("ready",function(i){p.find("iframe")[0].addEvent("finish",function(){s=!0,k()})})):e.indexOf("google")>-1?p.find("iframe").attr("src",t).show():e.indexOf("vid")>-1?p.find("iframe").attr("src",t).show():(l="",l+=s?'<video width="100%" height="100%" controls autoplay>':'<video width="100%" height="100%" controls>',l+='<source src="'+t.replace(".ogg",".mp4")+'" type="video/mp4">',l+='<source src="'+t.replace(".mp4",".ogg")+'" type="video/ogg">',l+="</video>",p.find(".rst_server").show().html(l),p.find("video").bind("ended",function(){s=!0,k()})),p.find("iframe").load(function(){p.find(".rst_loading").hide()}),w())})}),w(),$(window).resize(function(){b()}),b(),p.find(".rst_list").scroll(function(){x($(this))}),x(p.find(".rst_list")),p.find(".sd_prevPage").click(function(){$(this).hasClass("active")&&(f=p.find(".rst_list").scrollTop()-e*p.find(".rst_list").find("li").outerHeight(),f=Math.ceil(f/v),p.find(".rst_list").animate({scrollTop:f*v},500))}),p.find(".sd_prev").click(function(){o>0&&(o--,w(),O("prev"),p.find(".rst_list").find("li").eq(o).trigger("click"))}),p.find(".sd_next").click(function(){o<d.length-1&&(o++,w(),O("next"),p.find(".rst_list").find("li").eq(o).trigger("click"))}),p.find(".sd_nextPage").click(function(){$(this).hasClass("active")&&(f=p.find(".rst_list").scrollTop()+e*v,f=Math.ceil(f/v),p.find(".rst_list").animate({scrollTop:f*v},500))}),p.find(".rst_list").animate({scrollTop:0},10),p.find(".rst_list").find("li").eq(0).trigger("click"),$(document).ready(function(){$("").remove()})}}else alert("Please insert jQuery library!");function m(i){return i.indexOf("watch?v")>-1?i.substring(i.indexOf("?v=")+3):(i.indexOf("youtube")>-1||i.indexOf("youtu.be")>-1)&&i.substring(i.lastIndexOf("/")+1)}function y(){_=!0,new YT.Player("video_player",{events:{onStateChange:function(i){switch(i.data){case YT.PlayerState.ENDED:s=!0,k()}}}})}function w(){o>0?p.find(".sd_prev").addClass("active"):p.find(".sd_prev").removeClass("active"),o<d.length-1?p.find(".sd_next").addClass("active"):p.find(".sd_next").removeClass("active")}function b(){$(window).width()<i.playerMobile||!i.playerResponsive?(e=c,i.playerResponsive&&p.width($(window).width()),p.removeClass("rst_desktop"),p.find(".rst_list").height(e*v),p.find(".rst_video").height(p.find(".rst_video").width()*g),p.find(".rst_video").width("100%"),p.find(".rst_videos").width("100%")):(e=r,p.addClass("rst_desktop"),p.width(h),p.find(".rst_list").height(e*(v-.8)),p.find(".rst_video").height(p.find(".rst_videos").outerHeight()),p.find(".rst_video").css("width",i.playerDesktop),p.find(".rst_videos").css("width",100-parseInt(i.playerDesktop)+"%"))}function x(i){i.scrollTop()>0?p.find(".sd_prevPage").addClass("active"):p.find(".sd_prevPage").removeClass("active"),i[0].scrollHeight>=i.outerHeight()+i.scrollTop()+5?p.find(".sd_nextPage").addClass("active"):p.find(".sd_nextPage").removeClass("active")}function O(i){var s=p.find(".rst_list").scrollTop(),d=s+p.find(".rst_list").outerHeight(),t=p.find(".rst_list").find("li").eq(o).offset().top-p.find(".rst_list").find("li").eq(o).parent().offset().top+p.find(".rst_list").find("li").eq(o).outerHeight();return(t+s+10>=d+p.find(".rst_list").find("li").eq(o).outerHeight()||t<1)&&(f=o*v,"prev"==i&&(f=(o-e+1)*v),p.find(".rst_list").animate({scrollTop:f},500)),!0}function k(){o<d.length-1&&(o++,w(),O("next"),p.find(".rst_list").find("li").eq(o).trigger("click"))}}var timer=setInterval(function(){"undefined"!=typeof getPlayerOptions&&(new getVideoPlaylist(getPlayerOptions),clearInterval(timer))},50);
//]]></script>


7. Click vào chữ Lưu chủ đề.

8- Copy đoạn mã sau vào Bài đăng trên Blog (Tab HTML)

{codeBox<div id="videox_player"/>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
getPlayerOptions.playerList = [
{"file": "https://www.youtube.com/ watch?v=dbeUZ9g4lQ8","title": "Tiêu đề video Youtube"},
{"file": "https://drive.google.com/file/d/0Bwh7cTp2lB3PRmgtODRWOENEb28/preview","title": "Google Drive Tiêu đề video"},
{"file": "https://www.facebook.com/video/embed?video_id=10153231379946729","title": "Tiêu đề video trên Facebook"},
{"file": "https:/ /player.vimeo.com/video/208621116","title": "Tiêu đề video Vimeo"},
{"file": "https://www.ok.ru/videoembed/694082275842","title": "OK .ru Tiêu đề video"},
];
//]]></script>

Lưu ý: Các bạn hãy đổi tiêu đề và ID của từng video ở đoạn code trên rồi nhấn Xuất bản rồi nhé.