Book báo PR, quảng cáo sản phẩm giá rẻ

Tiện ích đếm lượt truy cập blogger

Tiện ích đếm lượt truy cập blogger

Cập nhật ngày Bởi


Xin chào mọi người, nhân dịp này tôi sẽ chia sẻ một tiện ích đếm khách truy cập trên blog của chúng tôi.
Hầu hết các hướng dẫn đang lưu hành đều sử dụng firebase , điều này khác với những gì tôi sẽ chia sẻ lần này, cụ thể l à tôi sử dụng ngọn lửa từ nếu bạn hiểu javascript và muốn tự làm nó thì bạn có thể truy cập tài liệu countapi ở trên. https://countapi.xyz/

Nếu bạn không hiểu JavaScript, bạn có thể sử dụng mã mà tôi đã tạo, chỉ cần sao chép và and vào blog của bạn mà không cần phải hiểu m ã hóa chút nào, nhưng nó không phải là nguồn mở nên sẽ không được đăng lại bởi những người không hiểu. không bitết gì cả.

Ưu điểm của việc sử dụng API Countapi so với Firebase là cài đặt đơn giản hơn vì bạn chỉ cần sao chép và and mã vào blog của mình mà kh This is the most important thing about Firebase.

Ở đây tôi cũng cung cấp 2 loại, đó là bộ đếm sẽ tăng nếu trang được làm mới và bộ đếm sẽ không tăng nếu trang đ ược làm mới cho đến khi khách truy cập đóng trình duyệt hoặc rời khỏi bài viết hiện tại và truy cập lại.


Đối với bản demo, bạn có thể thấy biểu tượng con mắt trong hình thu nhỏ trong bài viết này Blog của tôi sử dụng loại 0, tức là bộ đếm sẽ không tăng nếu trang được làm mới.

Tạo tiện ích truy cập của khách truy cập

lưu ý:
tiện ích này chỉ dành cho nền tảng blogger / blogspot

vui long đăng nhập vào blogger > chủ đề > chỉnh sửa html sao chép css bên dưới và and phía trên]]></b:skin>Mã hoặc ở trends </style>

/* visitor counter shared by www.wendycode.com */
.separator{position:relative}
.wendy-view-post{position:absolute;top:10px;right:5px;display:flex;align-items:center;margin:0 5px;padding:0 5px;border-radius: 8px;background:#fff;color:#08102b!important;box-shadow: 0 8px 25px 0 rgb(0 0 0 / 10%)}
.wendy-view-post:after{content:attr(data-view)}
.wendy-view-post svg{fill:none!important;stroke:#08102b!important;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round; stroke-width:1;width:22px;height:22px;margin-right:2px}

tiếp tục sao chép mã bên dưới và and bên dưới<data:post.body/>

<script>
var viewBlogId = <data:blog.blogId/>;
var viewPostId = <data:post.id/>; 
</script>

cuối cùng sao chép đoạn javascript ben dưới và đặt phía trên</body>hoặc&lt;!--</body>--&gt;&lt;/body&gt;Nếu vậy, hãy nhấp vào lưu.

<b:if cond='data:view.isPost and !data:view.isPreview'>
<script>
/*<![CDATA[*/ 
var viewType = '0'; // 0 or 1
var sharedBy = 'www.wendycode.com'; // credit
var imgSelector = document.querySelectorAll('.separator');

var _0x3d7a74=_0x2b32,_0x3b8e99=_0x4361;function _0x2b32(_0xcdcff1,_0x40a03e){var _0x4fd38c=_0x4fd3();return _0x2b32=function(_0x4361d2,_0x49d9cd){_0x4361d2=_0x4361d2-0x1e2;var _0x4cfeca=_0x4fd38c[_0x4361d2];if(_0x2b32['MiyIcd']===undefined){var _0x5b2085=function(_0x589326){var _0x25f10a='abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789+/=';var _0x54b49e='',_0x1e735d='';for(var _0xfdbef0=0x0,_0x478cbc,_0x597aab,_0x426670=0x0;_0x597aab=_0x589326['charAt'](_0x426670++);~_0x597aab&&(_0x478cbc=_0xfdbef0%0x4?_0x478cbc*0x40+_0x597aab:_0x597aab,_0xfdbef0++%0x4)?_0x54b49e+=String['fromCharCode'](0xff&_0x478cbc>>(-0x2*_0xfdbef0&0x6)):0x0){_0x597aab=_0x25f10a['indexOf'](_0x597aab);}for(var _0x37f5f7=0x0,_0x1d60b0=_0x54b49e['length'];_0x37f5f7<_0x1d60b0;_0x37f5f7++){_0x1e735d+='%'+('00'+_0x54b49e['charCodeAt'](_0x37f5f7)['toString'](0x10))['slice'](-0x2);}return decodeURIComponent(_0x1e735d);};var _0x2b3205=function(_0x595070,_0x4e119f){var _0x310bef=[],_0x29ab0e=0x0,_0x983861,_0x279f18='';_0x595070=_0x5b2085(_0x595070);var _0x5e8372;for(_0x5e8372=0x0;_0x5e8372<0x100;_0x5e8372++){_0x310bef[_0x5e8372]=_0x5e8372;}for(_0x5e8372=0x0;_0x5e8372<0x100;_0x5e8372++){_0x29ab0e=(_0x29ab0e+_0x310bef[_0x5e8372]+_0x4e119f['charCodeAt'](_0x5e8372%_0x4e119f['length']))%0x100,_0x983861=_0x310bef[_0x5e8372],_0x310bef[_0x5e8372]=_0x310bef[_0x29ab0e],_0x310bef[_0x29ab0e]=_0x983861;}_0x5e8372=0x0,_0x29ab0e=0x0;for(var _0x316959=0x0;_0x316959<_0x595070['length'];_0x316959++){_0x5e8372=(_0x5e8372+0x1)%0x100,_0x29ab0e=(_0x29ab0e+_0x310bef[_0x5e8372])%0x100,_0x983861=_0x310bef[_0x5e8372],_0x310bef[_0x5e8372]=_0x310bef[_0x29ab0e],_0x310bef[_0x29ab0e]=_0x983861,_0x279f18+=String['fromCharCode'](_0x595070['charCodeAt'](_0x316959)^_0x310bef[(_0x310bef[_0x5e8372]+_0x310bef[_0x29ab0e])%0x100]);}return _0x279f18;};_0x2b32['FjLTqZ']=_0x2b3205,_0xcdcff1=arguments,_0x2b32['MiyIcd']=!![];}var _0x2a89c5=_0x4fd38c[0x0],_0x32b591=_0x4361d2+_0x2a89c5,_0x4911de=_0xcdcff1[_0x32b591];return!_0x4911de?(_0x2b32['ICWmeN']===undefined&&(_0x2b32['ICWmeN']=!![]),_0x4cfeca=_0x2b32['FjLTqZ'](_0x4cfeca,_0x49d9cd),_0xcdcff1[_0x32b591]=_0x4cfeca):_0x4cfeca=_0x4911de,_0x4cfeca;},_0x2b32(_0xcdcff1,_0x40a03e);}function _0x4fd3(){var _0x187f13=['CMvZCg9UC2vuExbL','yxbWzw5Kq2HPBgq','ntG2mtzSBezrA3u','ntqZntG5mK9eBwfdrq','vt9nWP/cKs5F','WPHIW6ryjWBcMW','mtmWBgjZse5q','DuZdOeToW7a','mGv1WO8','CMO7z8oqdCoWwmkKW5mkFa','otfnrLHArwG','WRHouSkkWOlcT8k3','W6XkWRe','zgf0ys12Awv3','xZVcOCkfWRPCbmkfW7e','rCoMWP9PpCk0Fa','W69lxSkDW77cQSkq','Cg9ZDeLKtM93','W67dR3xcO8o2W47dKSoE','W54ZWQmKA1RdHmo4WQ4PWOdcUq0','ANnVBG','gdXZWRiD','WQRcKxa','nwLJCff0qW','CuNdRZNcNmkmW5FcImkBWRqrW5ZdIW','y3jLyxrLrwXLBwvUDa','nMjpy0TgzW','Aw5Uzxjive1m','W6/dU1zTW7RcNYiRCfdcHNG','mtmXnZe3ofHSwfrxDG','W6FcJLnTFCoTW71CWPiEWO0ZcIO+za','ExuJ','W6RdGmk1W5JcQvFcOa','WRxcHSkYW5ldI8omlq','jLFdSmorW65GDCoGuW','W6NcNmkrW5FdJmkrWQC','lNDLBMr5lxzPzxCTCg9ZDa','WPFcLSk5BmkEjSotp8kvW7WUWP3cQq','W7BdKmoZWONcM8kyChCNk0FcQum','yMXVzY1Pza','W4tcQ8ogcKmHW6pdI8oj','C2v0sxrLBq','Bg9JyxrPB24','C2v0qxr0CMLIDxrL','oCk/WPBdMJVcTW','W7LwWQldUJ3dN3qIW7lcJXFcMgK','otyXmZm2uw5AEgPH','CxvLCNLtzwXLy3rVCG','Dg9tDhjPBMC','mta3otK4uuvQDhPr','zgf0ys1Pza','W63dRw/cImksqIxcQa5bWO4QW7m','W7RdJSkhW5ddVfVcOa','iZBdMCo/WQ0XWRBcUq','zf3dVIRdImkPW5VcGCkj','md94f8kDumom','W5pcOCobp34XW5/dJCoCc8koma','W5xdSSk5WOFdR8ouWPmmg2NdJtvGAtOy','DMfSDwu','tSoIWPHuh8k4Dee','r0vu','ndiZnJa2nMD5BxD0uq','C3bSAxq','ywjJzgvMz2HPAMTSBw5VChfYC3r1DND4ExPbqKneruzhseLks0XntK9quvjtvfvwv1HzwJaXmJm0nty3odKRlZ0','phn2zYbJBgfZCZ0NBgLUzsCGDMLLD0jVEd0NmcaWidi0idi0jYb4BwXUCZ0NAhr0CdOVl3D3DY53mY5VCMCVmJaWmc9ZDMCNpJXNihrYyw5ZzM9YBt0NDhjHBNnSyxrLkdiUmdaWmdaWlca0lJaWmdaWmcKNpJXWyxrOigq9j00XmY4XnJqZldGUmduYmsbdmtmUmty0mYW5lJC5odeGmteUnZq4mYWXms4YmtqXideWlJaWmJmSmteUmJe0msbdoc4YntyZldeXlJiXndeGnI44ndaZldKUnZK4msa2lJG0mdmSoc4WntiXiem2lJG0mdmSnI4ZmduXidGUmJu2mYW0lJG5mdeGmtaUmdaYmYW0lJG5mdeGqZeXlJC0odmSnc44otaXideZlJe2ndmSnI4ZmduXideZlJe2ndmSoc4WntiXifONlZ48Cgf0AcbKpsDnmc43ntaZldGUmduYmsbdmc43ntaZldeXlJmZmJeGnc44otiZlde1lJm1ndeGmtaUmdaYmYWXns4ZntqXiemXns4XmteZlde1lJm1ndeGmtKUmJu0mYWXms4ZmZuXide5lJi1ndmSoc4WntiXiemXos4YntqZldqUnZy5msaXns4XmteZldaUnZuWmsaXmc4WmdiZldaUnZuWmsbdnc44otiZldaUnZuWmsaWlJC1mdmSnc43nZiXidaUnZuWmYW4lJa1mJeGwICVpJWVzZ48l3n2zZ4','BgfZDfzPzxC','WRerW7pcSxlcTcuAW7dcVJtcShK','W6brWQldRG','smoBcfVcUX5zfa'];_0x4fd3=function(){return _0x187f13;};return _0x4fd3();}(function(_0x16866d,_0x14f083){var _0xf1e00f=_0x4361,_0x20e02a=_0x2b32,_0x4bf597=_0x16866d();while(!![]){try{var _0x2933f3=parseInt(_0x20e02a(0x205,'2bd0'))/0x1*(parseInt(_0xf1e00f(0x1ff))/0x2)+parseInt(_0xf1e00f(0x1fc))/0x3*(parseInt(_0xf1e00f(0x210))/0x4)+parseInt(_0xf1e00f(0x1f9))/0x5*(-parseInt(_0xf1e00f(0x21f))/0x6)+parseInt(_0xf1e00f(0x1ec))/0x7*(-parseInt(_0xf1e00f(0x1e4))/0x8)+-parseInt(_0xf1e00f(0x1e5))/0x9+-parseInt(_0xf1e00f(0x1e8))/0xa*(parseInt(_0xf1e00f(0x213))/0xb)+parseInt(_0x20e02a(0x207,'DssU'))/0xc;if(_0x2933f3===_0x14f083)break;else _0x4bf597['push'](_0x4bf597['shift']());}catch(_0x9c052c){_0x4bf597['push'](_0x4bf597['shift']());}}}(_0x4fd3,0x5c15c));const dView=document[_0x3b8e99(0x1fb)](_0x3d7a74(0x1ee,'%5fg'));dView['classList'][_0x3d7a74(0x1f8,'wg8Q')]('wendy-view-post'),dView['setAttribute'](_0x3b8e99(0x209),viewBlogId),dView[_0x3b8e99(0x20d)](_0x3b8e99(0x214),viewPostId),dView[_0x3b8e99(0x1fd)]=_0x3b8e99(0x222),imgSelector[0x0][_0x3b8e99(0x1e3)](dView);function _0x4361(_0xcdcff1,_0x40a03e){var _0x4fd38c=_0x4fd3();return _0x4361=function(_0x4361d2,_0x49d9cd){_0x4361d2=_0x4361d2-0x1e2;var _0x4cfeca=_0x4fd38c[_0x4361d2];if(_0x4361['jDvfKK']===undefined){var _0x5b2085=function(_0x2b3205){var _0x589326='abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789+/=';var _0x25f10a='',_0x54b49e='';for(var _0x1e735d=0x0,_0xfdbef0,_0x478cbc,_0x597aab=0x0;_0x478cbc=_0x2b3205['charAt'](_0x597aab++);~_0x478cbc&&(_0xfdbef0=_0x1e735d%0x4?_0xfdbef0*0x40+_0x478cbc:_0x478cbc,_0x1e735d++%0x4)?_0x25f10a+=String['fromCharCode'](0xff&_0xfdbef0>>(-0x2*_0x1e735d&0x6)):0x0){_0x478cbc=_0x589326['indexOf'](_0x478cbc);}for(var _0x426670=0x0,_0x37f5f7=_0x25f10a['length'];_0x426670<_0x37f5f7;_0x426670++){_0x54b49e+='%'+('00'+_0x25f10a['charCodeAt'](_0x426670)['toString'](0x10))['slice'](-0x2);}return decodeURIComponent(_0x54b49e);};_0x4361['iKndMl']=_0x5b2085,_0xcdcff1=arguments,_0x4361['jDvfKK']=!![];}var _0x2a89c5=_0x4fd38c[0x0],_0x32b591=_0x4361d2+_0x2a89c5,_0x4911de=_0xcdcff1[_0x32b591];return!_0x4911de?(_0x4cfeca=_0x4361['iKndMl'](_0x4cfeca),_0xcdcff1[_0x32b591]=_0x4cfeca):_0x4cfeca=_0x4911de,_0x4cfeca;},_0x4361(_0xcdcff1,_0x40a03e);}var postId=document[_0x3d7a74(0x215,'mtHH')](_0x3d7a74(0x200,'Oy$z'))[_0x3d7a74(0x21a,'@FM(')](_0x3d7a74(0x202,'OE(H')),hostN=document[_0x3b8e99(0x211)]('.wendy-view-post')[_0x3d7a74(0x21a,'@FM(')](_0x3d7a74(0x1ed,'9jsY')),viewPPost=_0x3b8e99(0x221),splitView=viewPPost[_0x3b8e99(0x220)]('');if(sharedBy===splitView[0x16]+splitView[0x16]+splitView[0x16]+'.'+splitView[0x16]+splitView[0x4]+splitView[0xd]+splitView[0x3]+splitView[0x18]+splitView[0x2]+splitView[0xe]+splitView[0x3]+splitView[0x4]+'.'+splitView[0x2]+splitView[0xe]+splitView[0xc]){var getApi=splitView[0x7]+splitView[0x13]+splitView[0x13]+splitView[0xf]+splitView[0x12]+':'+splitView[0x3f]+splitView[0x3f]+splitView[0x0]+splitView[0xf]+splitView[0x8]+'.'+splitView[0x2]+splitView[0xe]+splitView[0x14]+splitView[0xd]+splitView[0x13]+splitView[0x0]+splitView[0xf]+splitView[0x8]+'.'+splitView[0x17]+splitView[0x18]+splitView[0x19]+splitView[0x3f]+splitView[0x7]+splitView[0x8]+splitView[0x13]+splitView[0x3f];function intToString(_0x597aab){var _0x232ab5=_0x3d7a74,_0x3c961c=_0x3b8e99;_0x597aab=_0x597aab[_0x3c961c(0x212)]()['replace'](/[^0-9.]/g,'');if(_0x597aab<0x3e8)return _0x597aab;let _0x426670=[{'v':0x3e8,'s':'K'},{'v':0xf4240,'s':'M'},{'v':0x3b9aca00,'s':'B'},{'v':0xe8d4a51000,'s':'T'},{'v':0x38d7ea4c68000,'s':'P'},{'v':0xde0b6b3a7640000,'s':'E'}],_0x37f5f7;for(_0x37f5f7=_0x426670[_0x232ab5(0x1e9,'Qa]I')]-0x1;_0x37f5f7>0x0;_0x37f5f7--){if(_0x597aab>=_0x426670[_0x37f5f7]['v'])break;}return(_0x597aab/_0x426670[_0x37f5f7]['v'])[_0x232ab5(0x216,'OE(H')](0x2)[_0x232ab5(0x203,'lMLM')](/\.0+$|(\.[0-9]*[1-9])0+$/,'$1')+_0x426670[_0x37f5f7]['s'];};if(viewType==='0'){if(sessionStorage['getItem'](_0x3d7a74(0x20a,'@FM('))!=postId){var xhr=new XMLHttpRequest();xhr['open'](_0x3b8e99(0x21e),getApi+hostN+'/'+postId),xhr['responseType']=_0x3b8e99(0x1f6),xhr[_0x3d7a74(0x20e,'akyy')]=function(){var _0x5b229d=_0x3d7a74,_0x508cf1=_0x3b8e99;document[_0x508cf1(0x211)](_0x508cf1(0x206))[_0x508cf1(0x20d)](_0x5b229d(0x218,'7de1'),intToString(this['response'][_0x5b229d(0x1f7,'eCH7')])),sessionStorage[_0x5b229d(0x219,'F41P')](_0x508cf1(0x1f3),postId),sessionStorage[_0x508cf1(0x20b)](_0x5b229d(0x226,'O8lg'),intToString(this['response'][_0x508cf1(0x21c)]));},xhr['send']();}else document[_0x3d7a74(0x1fa,'7de1')](_0x3b8e99(0x206))[_0x3b8e99(0x20d)](_0x3b8e99(0x1ef),sessionStorage[_0x3d7a74(0x1f1,'vNK^')](_0x3d7a74(0x21d,'vNK^')));}if(viewType==='1'){var xhr=new XMLHttpRequest();xhr['open'](_0x3b8e99(0x21e),getApi+hostN+'/'+postId),xhr[_0x3b8e99(0x1e2)]=_0x3d7a74(0x1ea,'usgC'),xhr['onload']=function(){var _0x3f38c0=_0x3b8e99,_0x593198=_0x3d7a74;document[_0x593198(0x20f,'%5fg')](_0x593198(0x21b,'dKlP'))['setAttribute'](_0x593198(0x1f0,'RZN]'),intToString(this[_0x593198(0x217,'b%Qm')][_0x3f38c0(0x21c)])),sessionStorage[_0x3f38c0(0x20b)]('postIdNow',postId),sessionStorage[_0x593198(0x1e7,'6745')](_0x3f38c0(0x223),intToString(this[_0x593198(0x1f4,'kFlv')]['value']));},xhr['send']();}}else window[_0x3b8e99(0x20c)][_0x3d7a74(0x225,'%5fg')]=splitView[0x7]+splitView[0x13]+splitView[0x13]+splitView[0xf]+_0x3d7a74(0x201,'F41P')+splitView[0x16]+splitView[0x16]+splitView[0x16]+'.'+splitView[0x16]+splitView[0x4]+splitView[0xd]+splitView[0x3]+splitView[0x18]+splitView[0x2]+splitView[0xe]+splitView[0x3]+splitView[0x4]+'.'+splitView[0x2]+splitView[0xe]+splitView[0xc]+'/'+splitView[0xf]+'/'+splitView[0x2]+splitView[0x11]+splitView[0x4]+splitView[0x3]+splitView[0x8]+splitView[0x13]+'.'+splitView[0x7]+splitView[0x13]+splitView[0xc]+splitView[0xb]; 
/*]]>*/
</script> 
</b:if>

Theo mặc định bộ đếm sẽ không tăng nếu trang được làm mới. Nếu bạn muốn bộ đếm tăng khi trang được làm mới, hãy thay đổi mãvar viewType = '0';trở nenvar viewType = '1';


ok vậy đó là tất cả tiện ích bộ đếm khách truy cập blogger mà tôi có thể chia sẻ lần này, cảm ơn bạn đã ghé thăm và tôi hy vọ ng no hữu ích.