Book báo PR, quảng cáo sản phẩm giá rẻ

Anti AdBlock trong Blogger Code-script

Anti AdBlock trong Blogger Code-script

Cập nhật ngày Bởi

Cách cài đặt:  bạn vào phần Bố cục tạo một  tiện ích HTML/JavaScript và dán vào sau đó ấn lưu

Đây là hướng dẫn đơn giản nhất và nhanh nhất, nó hoạt động rất tốt, vì ví dụ: đôi khi cảnh báo xuất hiện và đôi khi không , điều này đạt được điều gì? hủy kích hoạt nó hoàn toàn (tôi biết từ các bình luận), vì bạn không bao giờ biết bạn sẽ có thể xem bài đăng nào.Bạn có thể thay đổi phong cách và đặt nhiều hơn hoặc ít hơn các màu mờ đục, các phông chữ khác nhau, v.v.


Bạn có thể kiểm tra nó bằng cách sao chép mã và dán nó vào một tiện ích hoặc tiện ích con trên blog của bạn, nếu bạn không thích nó, hãy xóa nó đi, dấu chấm.


Lưu ý: Nó chỉ hoạt động trên máy tính

Mã tập lệnh:

<style>#g207{position:fixed!important;position:absolute;top:0;top:expression

((t=document.documentElement.scrollTop?document.documentElement.scrollTop:document

.body.scrollTop)+"px");

left:0;width:100%;height:100%;background-color:#fff;opacity:0.9;filter:alpha(opacity=90);display:block}#g207 p{opacity:1;filter:none;font:bold 16px Verdana,Arial,sans-serif;text-align:center;margin:20% 0}#g207 p a,#g207 p i{font-size:12px}#g207 ~ *{display:none}</style><noscript><i id=g207><p>Please enable JavaScript!<br />Bitte aktiviere JavaScript!<br />S'il vous pla&icirc;t activer JavaScript!<br />Por favor,activa el JavaScript!<br /><a href="https://antiblock.org/">antiblock.org</a></p></i></noscript><script>(function(w,u){var d=w.document,z=typeof u;function g207(){function c(c,i){var e=d.createElement('i'),b=d.body,s=b.style,l=b.childNodes.length;if(typeof i!=z){e.setAttribute('id',i);s.margin=s.padding=0;s.height='100%';l=Math.floor(Math.random()*l)+1}e.innerHTML=c;b.insertBefore(e,b.childNodes[l-1])}function g(i,t){return !t?d.getElementById(i):d.getElementsByTagName(t)};function f(v){if(!g('g207')){c('<p><br/>Por favor desactive su AdBlocker!! *** Este blog se mantiene gracias a los anuncios agradecemos su colaboración.!! </p>','g207')}};(function(){var a=['Adrectangle','PageLeaderAd','ad-column','advertising2','divAdBox','mochila-column-right-ad-300x250-1','searchAdSenseBox','ad','ads','adsense'],l=a.length,i,s='',e;for(i=0;i<l;i++){if(!g(a)){s+='<a id="'+a+'"></a>'}}c(s);l=a.length;for(i=0;i<l;i++){e=g(a);if(e.offsetParent==null||(w.getComputedStyle?d.defaultView.getComputedStyle(e,null).getPropertyValue('display'):e.currentStyle.display

)=='none'){return f('#'+a)}}}());(function(){var t=g(0,'img'),a=['/adaffiliate_','/adops/ad','/adsales/ad','/adsby.','/adtest.','/ajax/ads/ad','/controller/ads/ad','/pageads/ad','/weather/ads/ad','-728x90-'],i;if(typeof t[0]!=z&&typeof t[0].src!=z){i=new Image();i.onload=function(){this.onload=z;this.onerror=function(){f(this.src)};this.src=t[0].src+'#'+a.join('')};i.src=t[0].src}}());(function(){var o={'https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js':'google_ad_client','https://js.adscale.de/getads.js':'adscale_slot_id','http://get.mirando.de/mirando.js':'adPlaceId'},S=g(0,'script'),l=S.length-1,n,r,i,v,s;d.write=null;for(i=l;i>=0;--i){s=S;if(typeof o[s.src]!=z){n=d.createElement('script');n.type='text/javascript';n.src=s.src;v=o[s.src];w[v]=u;r=S[0];n.onload=n.onreadystatechange=function(){if(typeof w[v]==z&&(!this.readyState||this.readyState==="loaded"||this.readyState==="complete")){n.onload=n.onreadystatechange=null;r.parentNode.removeChild(n);w[v]=null}};r.parentNode.insertBefore(n,r);setTimeout(function(){if(w[v]!==null){f(n.src)}},2000);break}}}())}if(d.addEventListener){w.addEventListener('load',g207,false)}else{w.attachEvent('onload',g207)}})(window);</script>
Vậy là xong chúc các bạn thành công